Jdi na obsah Jdi na menu

Singularisté města Vsetín
Mostecká 367
755 01 VsetínZápis 17. valné hromady konané dne17.4.2009

Valná hromada se konala v sále Městského úřadu Vsetín. Od 15.00 do 15.30 proběhla prezence. Přítomno 146 singularistů včetně zplnomocnění o celkové výměře 119,48ha, což představuje 69,18% celkové výměry. Valná hromada byla usnášeníschopná.

V 15.30 Jan Meliš přivítal přítomné a zahájil valnou hromadu. Následně představil stávající členy výboru a revizní komise.

Program valné hromady : 1.Prezence, zahájení
2.Volba orgánů valné hromady
3.Kontrola usnesení minulé valné hromady
4.Zpráva o činnosti výboru za rok 2008
5.Účetní zpráva za rok 2008
6.Zpráva OLH za rok 2008
7.Zpráva revizní komise za rok 2008
8.Rozprava a hlasování
9.Usnesení a závěr

Program byl jednomyslně schválen

Volba orgánů valné hromady
Předsedou valné hromady byl zvolen Jan Meliš
dále byla zvolena mandátová komise,a zapisovatelka v tomto složení
předseda mandátové komise Ing. Miroslav Macík
člen mandátové komise Jan Kubičík
člen mandátové komise Jaroslav Pantálek

zapisovatelka Eliška Smilková

skrutátoři : Ing. Miroslav Macík,Jan Kubičík,Jaroslav Pantálek

Kontrola usnesení valné hromady 2008
Z usnesení minulé valné hromady vyplynula výplata odměny výboru a revizní komisi ve výši 30.000Kč - splněno

Zpráva o činnosti výboru za rok 2008
Zprávu přednesl Jan Meliš a zmínil se o činnosti výboru za uplynulé období. Seznámil přítomné s volbou předsedy singularistů po volbě výboru na minulé valné hromadě. Znovu se vrátil k zásadní změně, kterou byla výplata nájmů. Po roce 2008, kdy se nevyplatily žádné nájmy, jsme přešli na výplatu podílů vždy za uplynulý rok. Dále zhodnotil úspěšné jednání s majiteli garáží v Luhu, kdy se podařilo odstranit pohledávky za pronájem pozemků.
Znovu se vrátil ke štěpení podílů, a také apeloval na jednotlivé podílníky ohledně jakýchkoliv změn-dědictví, prodej, změna adresy apod., aby nám byly neprodleně oznámeny. Pokud není provedena změna, vrací se nám pošta i poštou zaslané podíly.

Zpráva odborného lesního hospodáře za rok 2008
Zprávu přednesl Ing. Miroslav Macík. Seznámil přítomné s objemem lesotechnických prací provedených v roce 2008, s aktuálním stavem lesních porostů a s výhledem na příští období..
Rovněž přiblížil problematiku dopadu současné ekonomické krize na lesní hospodářství, a potažmo na hospodaření singularistů.

Zpráva revizní komise za rok 2008
Zprávu přednesl předseda RK Josef Hurta, který konstatoval, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky v hospodaření a evidenci sdružení.

Účetní zpráva za rok 2008
Zprávu přednesla Eliška Smilková. Předložila detailní rozbor hospodaření, a připojila veškeré účetní položky s patřičným vysvětlením a komentářem.

Hlasování o zprávách
Jan Meliš dal hlasovat o jednotlivých zprávách, pro 146 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

Diskuse
V diskusi vystoupil p. Meliš s informací, že se mírně přestěhovala kancelář singularistů v sokolovně. Vysvětlil současné umístění kanceláře, aby singularisti nemuseli bloudit budovou.
Dále p. Meliš seznámil přítomné s harmonogramem výplaty podílů za rok 2008. Mimovsetínští po skončení valné hromady, vsetínští ve dnech 28.-29.4., na účet do 31.5.2009, a poštovní poukázkou do 30.6.2009.

Usnesení

Valná hromada Singularistů města Vsetína se usnesla na celkové odměně pro výbor a revizní komisi 30.000,-Kč za rok 2008 a ukládá výboru zajistit výplatu v květnovém výplatním termínu
Valná hromada schválila účetní uzávěrku za rok 2008, a ukládá výboru vyplatit podíly na nájmu oprávněným podílníkům dle výše uvedeného harmonogramu.

Na závěr předseda mandátové komise Ing. Miroslav Macík konstatoval, že valná hromada byla usnášeníschopná a proběhla bez závad.

Následně pan Meliš poděkoval za účast a pozval všechny přítomné na příští valnou hromadu v roce 2010.
Valná hromada Singularistů města Vsetína byla ukončena v 16.15hod

zapsala : Eliška Smilková


schválil : Jan Meliš a Ing. Miroslav Macík